Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012r. (poz. 1032) dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM10 to średniodobowe stężenie 50µg/m³. Dopuszcza się 35 dni w roku gdzie poziom ten może być przekroczony. Dla pyłu PM2,5 dopuszczalny średnioroczny poziom to 25µg/m³. Aby stwierdzić czy mamy przekroczone normy musimy zatem monitorować stężenia przez cały rok. Dopiero po rocznych pomiarach możemy stwierdzić czy mamy przekroczone normy, nie zaś po obserwowanych wartościach chwilowych, które mogą być zaburzone różnymi czynnikami. Zastosowana metodyka pomiaru pozwala na uzyskanie informacji jakościowej dla celów informacyjnych. W Polsce unormowaną jest metoda wagowa wg. PN EN 12341:2014 07. Dane dostarcza: