Analizy danych

Dla wykonanych pomiarów wiatru PRESS BUTTON wykonuje kompleksowe analizy wietrzności. Przeprowadzamy również analizy dla danych dostarczonych przez Klienta zarówno z miejsca na którym ma powstać elektrownia wiatrowa jak i dla danych z lokalizacji porównawczych - służących ustaleniu warunków wiatrowych dla większego obszaru i szerszej skali czasowej.

Inwestor informowany jest na bieżąco o wynikach realizowanych przez PRESS BUTTON pomiarów w formie raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

Przed przystąpieniem do analizy danych pomiarowych - szeroko analizujemy orografię i szorstkość terenu. Wyniki pomiarów komentujemy biorąc pod uwagę charakterystykę ukształtowania terenu, okoliczne przeszkody (obiekty budowlane, zalesienie, zasadzenie) i inne elementy wpływające na prędkości wiatru w przyziemnej warstwie atmosfery. Określamy reprezentatywność punktu pomiarowego dla danego obszaru i analizujemy wpływ elementów otoczenia na profil pionowy i poziomy wiatru w danej lokalizacji.

Analiza taka jest niezbędna dla trafnego ulokowania farmy wiatrowej i efektywnego rozmieszczenia poszczególnych turbin.

Każdorazowo weryfikujemy długość i wartości ciągu pomiarowego. Ewidencjonujemy wszelkie nieprawidłowe lub podejrzane dane i w ostatecznej analizie uwzględniamy wyłącznie poprawne lub wyjaśnione przypadki - szeroko komentując wpływ niepełnych lub niewłaściwych danych na wyniki.


Zawsze analizujemy przyczyny i wyciągamy wnioski, które często są niezmiernie istotne dla efektu końcowego analizy wietrzności - trafnej prognozy mocy produkcyjnej dla farmy wiatrowej.

Analiza oddaje i prognozuje charakterystykę wiatru w danej lokalizacji. Prezentujemy pionowy i poziomy profil wiatru.


Poprzez rozkłady kierunków i prędkości wiatrów (róże wiatrów) - określane są charakterystyczne kierunki wiatru dla różnych pór roku, udziały procentowe poszczególnych prędkości wiatrów oraz prawdopodobieństwa i kierunki ich występowania. Prognozowane są częstości występowania cisz oraz porywów wiatru i ich siła.


Prezentowane są histogramy prędkości dopasowane rozkładem Weibull'a, a parametry rozkładu porównywane są dla różnych wysokości.


Wietrzność terenu - to parametr obserwowany w dłuższym przedziale czasu i nie jest możliwe, aby wyłącznie roczne pomiary prędkości wiatru pozwalały na trafne określenie średniej 10-letniej czy dłuższej - co przy tego rodzaju inwestycji jest niezbędne. W oparciu o wieloletnie ciągi pomiarowe z lokalizacji porównawczych - porównywane są parametry rozkładów w szerszej skali czasowej celem wyciągnięcia bardziej ogólnych wniosków i określenia wietrzności długoterminowej. Określana jest korelacja z lokalizacjami porównawczymi celem określenia reprezentatywności lokalizacji porównawczej, czy określenia wietrzności dla danego terenu.

Określana jest sezonowość w sile i kierunku wiatru. Analizujemy zmienność wiatru w poszczególnych miesiącach i dla różnych pór roku. Komentujemy sezonowość wiatru dla danego obszaru.

Dodatkowymi informacjami wykorzystywanymi w analizach są warunki klimatyczne otoczenia (średnie temperatury, ciśnienia, wilgotność, wielkość opadów) - pozwalające określić m.in. gęstość mas powietrza nacierających na łopaty siłowni wiatrowej czy przewidzieć inne elementy (szadĽ, oblodzenia).

Poprzez parametr gęstości mocy - określany jest potencjał energetyczny danej lokalizacji i roczne zasoby energii wiatru.


Wykonane przez nas pomiary i analizy wietrzności pozwalają na przystąpienie do dalszych etapów projektowania parku wiatrowego i określenia ilości produkowanej energii.

Współpracujemy z ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów budowy elektrowni wiatrowych na całym świecie. Wyjątkowo precyzyjne wyliczenia produkowanej energii, analizy finansowe i studia wykonalności są aprobowane przez banki i inne instytucje kredytujące inwestycje.